Kokonaisturvallisuuden toimintamallia on kehitettävä

Suomella on erittäin pitkät, talvi- ja jatkosotien kokemuksiin pohjautuvat perinteet varautumisen kehittämisestä yhteistyönä. Kokonaismaanpuolustuksen perustalle rakennettu kokonaisturvallisuuden ajatus on ennen kaikkea kehittää varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä. Elinkeinoelämän rooli esimerkiksi yhteiskunnan kriittisten toimintojen ylläpitämisessä on kasvanut pitkään. Järjestöt puolestaan kykenevät tukemaan viranomaisten toimintaa sellaisilla kyvyillä, joita näillä itsellään ei välttämättä ole. Meillä suomalaisilla on valtavasti osaamista varautumisyhteistyöstä ja tälle on lisääntyvästi kysyntää myös EU:ssa ja Natossa.

Ukrainan tilannetta on monissa yhteyksissä verrattu talvisodan kokemuksiin Suomessa. Ylivoimaisenkaan vastustajan edessä emme antaneet periksi, vaan vastasimme kaikin käytössä olevin voimavaroin ja puolustimme maatamme. Tuo aikakausi historiassamme opetti meille paljon. Se opetti meidät varautumaan siihen, että jonain päivänä kaikkia voimavarojamme voitaisiin taas joutua käyttämään maamme puolustamiseen.

Tämä ajatus kantoi meidät kylmän sodan ja välittömän ydinsodan uhan aikakauden. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen emme myöskään ajaneet puolustustamme alas, vaan pidimme kiinni historian opeista. Uhkakuvat ovat muuttuneet sitten tuon ajan, ja esillä on perinteisen sotilaallisen uhkakuvan ohella ollut myös terrorismi, kyberuhat, ilmastonmuutos ja hybridivaikuttaminen. Pitkällä aikavälillä valintamme pitää yllä ja kehittää varautumista osoittautui oikeaksi. Venäjä on toimillaan Ukrainassa osoittanut, mihin meidän tulee viime kädessä pahimmillaan varautua.

Huoltovarmuus on olennainen osa kokonaisturvallisuutta

Tänä päivänä kokonaisturvallisuuden toimintamalli vastaa hyvin laajentuneisiin uhkakuviin. Yhteistoiminta on meille myös monella tapaa edellytys, sillä pienenä maana meillä on rajalliset resurssit niin osaamisessa kuin käytettävissä olevien resurssien osalta. Yhteistyö vain valtiollisten ja kunnallisten viranomaisten toimivallan yli ei riitä, sillä olemme hyvin riippuvaisia myös yksityisen sektorin toimintakyvystä, sillä valtaosa kansallisesti ja alueellisesti merkittävästä kriittisestä infrastruktuurista on yksityisen sektorin omistamaa.

Kokonaisturvallisuudessa on kyse ennen kaikkea varautumisen kehittämisestä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten välisenä yhteistyönä. Hyvä esimerkki kyvystämme toimia yhteistyössä eri toimialojen välillä on suomalainen huoltovarmuus. Kylmän sodan aikaan perustuva ajattelu korosti alkujaan kriittisten materiaalien, kuten viljan ja polttoaineiden, varastointia. Tänä päivänä huoltovarmuus käsittää yhä enemmän yhteiskunnan eri toimintojen jatkuvuudenhallintaa. Ei esimerkiksi enää riitä, että olemme varastoineet tarvittavan määrän öljyä tai lääkkeitä, jollei meillä ole häiriötilanteissa kykyä myös jaella näitä resursseja. Tähän ei pelkästään valtionhallinnon resursseilla päästä.

Hyvä esimerkki huoltovarmuustoiminnan vaikuttavuudesta on huoltovarmuuspoolit, jotka tuovat kriittisiä toimijoita ja viranomaisia kehittämään eri sektorien varautumista. Huoltovarmuuden rahoituksesta on huolehdittava jatkossa, jotta elintärkeät toiminnot kyetään kaikissa tilanteissa turvaamaan ja yhteiskunta pidettyä toimintakykyisenä.

Kansalaisten varautumiseen tulee panostaa

Kokonaisturvallisuuden keskeisiä toimijoita ovat elinkeinoelämän ohella myös lukuisat kansalaisjärjestömme. Suomi on monella tapaa järjestöjen luvattu maa, ja olemme pitkään integroineet myös järjestöt ja muut vapaaehtoistoimijat varautumisen kehittämiseen. Järjestökentällä on valtavasti osaamista, joka viranomaiskentältä puuttuu ja jollaista tarvitaan myös kriisitilanteiden pitkittyessä. Hyvä esimerkki tällaisesta on psykososiaalinen tuki.

Usein vähälle huomiolle jää myös kansalaisten oma varautuminen. Erityisesti 72 tuntia-konsepti on osoittautunut erittäin toimivaksi, mutta kansalaisten varautumistaitoihin tarvitsee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tätä voidaan edistää muun muassa lisäämällä varautumisopetusta koulutuksen eri asteilla. Pienet teot, kuten riittävän ruokamäärän varaamisella ja radion hankkimisella voi olla suuri merkitys tilanteissa, joissa odottamaton ja yhtäkkinen häiriötilanne iskee. Tällöin viranomaisten resursseja voidaan tarvita elintärkeiden toimintojen turvaamisessa, eikä apu välttämättä ole kaikille yhtä nopeasti saatavilla.   

Kansainvälinen varautumisyhteistyö on yhä keskeisempää

Kansainvälisellä tasolla kriisinkestävyys herättää nyt paljon mielenkiintoa. Laajaan yhteistyöhön nojaava kokonaisturvallisuuden toimintamallimme kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella, ja olemmekin tulleet tunnetuksi varautumisen mallimaana. Moni meille päivänselvä asia on monessa EU- ja Nato-maassa ehditty välillä jo unohtaa ja niistä halutaan nyt kuulla lisää.

EU vahvistaa kykyään sietää eri häiriötilanteita ja sen käyttämä sääntely velvoittaa myös Suomea tarkastelemaan lainsäädäntöään erityisesti kriittisten toimintojen häiriönsietokyvyn osalta (ns. CER-direktiivi). EU panostaa samanaikaisesti kriisinsietokykyyn myös kybertoimintaympäristössä.

Myös Natossa kriisinsietokyky herättää entistä enemmän kiinnostusta. Siinä missä EU näkee tämän kyvyn sisämarkkinoiden toimintakyvyn takaajana, lähestyy Nato asiaa puolustuksen ja pelotteen kautta. Kriisinsietokyky nostettiin viime kesänä julkaistussa strategisessa konseptissa vahvemmin esiin, ja pyrkimyksenä on lähettää selkeä viesti: vahva ja häiriönsietokykyinen liittokunta on vastustajalle kovempi pala purtavaksi. Natossa on myös tunnistettu lisääntynyt riippuvuus siviilitoimijoista, sillä esimerkiksi laajamittainen joukkojen siirtäminen liittokunnan sisällä edellyttää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.  

Häiriönsietokyky on tullut jäädäkseen meille keskeisten kansainvälisten toimijoiden asialistalla, ja tämä on huomioitava myös Suomessa. Meidän on syytä panostaa tähän yhteistyöhön, sillä kriisinkestävä EU ja Nato lisäävät myös meidän turvallisuuttamme.

Jotta toimintamallimme pysyisi muuttuvan turvallisuusympäristön kehityksen perässä, tarvitsemme ennakkoluulotonta pohdintaa siitä, kuinka sitä tulisi kehittää. Esimerkiksi COVID-pandemia osoitti, että Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvattu kriisijohtamisen malli ei toiminut kuten se oli kuvattu. Kriisijohtamisen kansallista mallia ja varautumisen koordinaatiota on syytä tarkastella viimeaikaisten kriisien oppien valossa.

Varautumiseen tulee panostaa, sillä on selvää, että yhteiskunta kykenee toimimaan häiriötilanteissa sitä paremmin mitä paremmin se on toimintojensa jatkuvuudenhallintaan panostanut. Varautumisen tason täytyy myös jatkossa olla korkealla. Kysymys on laajasta kokonaisuudesta lähtien yksittäisten kansalaisten teoista aina toimintojen johtamiseen kansallisella tasolla. Ja varautuminen ei aina merkitse ja vaadi suuria resursseja. Pelkästään toimintojen säännöllisellä harjoittelulla ja eri uhkatilanteiden pelaamisella ja simuloinnilla voidaan parantaa eri viranomaisten osaamista ja valmiutta merkittävästi.

Tässäkin, ”Yhdessä tehden, kaveria jättämättä”.

Haluatko kasvaa?

Viesti

Sähköposti: ptoveri(at)hotmail.com
p. 050 452 1029